Historical PhotosThe mansion & The Kelly Family

 
lirio 80s 15
Image30
lirio 70s 3
rear 1933
Lirio1906-1
OEBKellyPortraitwFrame
Lirio1906-3
kellys sanitorium 1910
history 80s
lirio 70s 1
kelly class
Lirio1906-2
lirio 80s 9
lirio 80s 3
Image27
operatingroom 1927
howardkelly
howardkelly 1900
front 1933
howardkelly 1879
lirio 70s 5
frontdoor 1933
howardkelly wagons 1913
howardkelly 1905
kelly generations
Image29
side 1933
lirio 70s 4
lirio 80s 14
lirio 70s 2
farmhouse 1933
lirio 80s 13
Image28
esther kelly
howardkelly mining 1913
howardkelly 1930