Historical PhotosThe mansion & The Kelly Family

 
farmhouse 1933
lirio 80s 9
lirio 70s 2
howardkelly 1879
Image30
Lirio1906-3
lirio 70s 5
lirio 80s 14
history 80s
operatingroom 1927
Image29
side 1933
howardkelly
howardkelly wagons 1913
kelly generations
Lirio1906-2
frontdoor 1933
kellys sanitorium 1910
OEBKellyPortraitwFrame
lirio 80s 15
Image27
kelly class
Lirio1906-1
howardkelly 1900
rear 1933
lirio 70s 4
howardkelly mining 1913
front 1933
lirio 80s 3
lirio 70s 1
lirio 70s 3
Image28
esther kelly
lirio 80s 13
howardkelly 1930
howardkelly 1905